×

Thêm mới tài khoản nhân viên

Để tạo tài khoản nhân viên trên Bego, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Bạn chọn mục Cấu hình > Quản lý nhân viên > Thêm nhân viên

Bước 2: Hoàn thiện thông tin các mục tại màn hình thêm mới

Tại giao diện thêm mới, ở mục Vai trò nhân viên, bạn chọn vai trò và chi nhánh làm việc cho nhân viên. Chọn trang thái làm việc.

Bạn nhập đầy đủ thông tin nhân viên và thiết lập mật khẩu để đăng nhập tài khoản nhân viên. 

* Lưu ý: Mật khẩu phải có 8 - 15 ký tự, trong đó bao gồm ít nhất 1 chữ số, 1 chữ thường và 1 chữ in hoa.

Bước 3: Bạn nhấn Lưu lại để hoàn tất thêm mới nhân viên.


 

lượt thích Thích Không thích