×

Thiết lập thuế mặc định

 

 

 

Có 2 cách để thiết lập thuế mặc định trên phần mềm Bego. 

Cách 1: Thiết lập tại mục Thuế trong Cấu hình

Bước 1: Bạn chọn Cấu hình > Thuế

Bước 2: Thiết lập thuế mặc định khi bán hàng hoặc nhập hàng

  • Thuế bán hàng được áp dụng tính thuế cho các đơn bán hàng
  • Thuế nhập hàng được áp dụng tính thuế cho các đơn nhập hàng
  • Ngoài ra, bạn có thể chọn giá đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế.

Cách 2: Thiết lập trong Cấu hình chung

Bạn chọn Cấu hình, hệ thống sẽ tự động chuyển sang giao diện Cấu hình chung. Sau đó, bạn thao tác tương tự bước 2 của cách 1. 

 

 

* Lưu ý:

Có 3 hình thức ưu tiên tính thuế:

  • Theo sản phẩm
  • Theo khách hàng
  • Theo cài đặt phần mềm

Có 2 trường hợp ưu tiên tính thuế: 

1. Nếu tạo sản phẩm có tích chọn "Áp dụng thuế", khi bán hàng sẽ lấy ưu tiên theo: 

  • Ưu tiên 1: Theo mức thuế mặc định được cài đặt trong thông tin khách hàng
  • Ưu tiên 2: Nếu khách hàng đó không cài đặt mức thuế áp dụng > Lấy theo thuế được thiết lập trong Thuế (Thiết lập thuế mặc định)

2. Khi tạo sản phẩm không tích chọn "Áp dụng thuế", khi bán hàng sẽ không áp dụng thuế.


 

lượt thích Thích Không thích